Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Якимiв О.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.02.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Львiвське акцiонерне товариство iм.Лесi Українки»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02968438
4. Місцезнаходження
Львівська , Шевченкiвський, 79058, м.Львiв, вул. Пiд дубом 7а
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 272 70 44 (032) 272 70 44
6. Електронна поштова адреса
lesia_ukrainka@bfg.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://lu.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 28.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльност i- акцiонерне товариство лiцензiї (дозволи) не
отримувало;
- вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - акцiонерне товариство не належить до будьяких об'єднань;
- iнформацiя, щодо посади корпоративного секретаря - така посада акцiонерному товариствi вiдсутня;
- iнформацiя про рейтингове агенство - вiдсутня, оскiльки визначення рейтингової оцiнки акцiонерне товариство не
замовляло;
- iнформацiя про дивiденди - акцiонерне товариство дивiденди у 2018 роцi не нараховувало
- iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується - iнформацiя про юридичних осiб, послугами
яких користується не надається згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами (приватними
акцiонерними товариствами).
- викуп власних акцiй протягом звiтнього перiоду акцiонерне товариство не проводило.
- опис бiзнесу -згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв приватнi акцiонернi товариства не надають опис бiзнесу;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - виробництво та реалiзацiя видiв
продукцiї в акцiонерному товариствi вiдсутня;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - iнформацiя вiдсутня.
- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - за звiтний
перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв
- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н вiд 12.07. 2018 року) було попередньо схвалено вчинення (укладення) Товариством значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з моменту проведення зборiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинiв, становитиме не
бiльше 15 000,00 тис. грн.;
- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - борговi цiннi папери не випускалися;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - облiгацiї акцiонерним товариством не випускалися;
- iнформацiя про випуски, склад, структуру i розмiр iпотечного покриття- iнформацiя про склад, структуру i
розмiр iпотечного покриття вiдсутня, так як iпотечне покриття не проводилося;
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття - виникнення iпотечних облiгацiй та прав на iпотечнi активи
в акцiонерному товариствi вiдсутнi, оскiльки iпотечне покриття не проводилося;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття - данi вiдсутнi;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iпотечнi сертифiкати акцiонерне товариство не випускало;
- iнфомацiя щодо реєстру iпотечних активiв - iпотечнi активи акцiонерне товариство не випускало;
- основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН, про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН,
розрахунки чистих активiв ФОН та правила ФОН - вiдсутнi, так як ФОН не створювався.
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (чатини об'єкта) житлового будiвництва) - вiдсутнiй, оскiльки акцiонерне товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi
- звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, оскiльки акцiонерне товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
- аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi не проводилася.
Вiдповiдно до вимог частини 3 ст.40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" iнформуємо, що:
- органами управлiння ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" є загальнi збори, наглядова рада та одноосбiний виконавчий орган - директор (п.2 ч.3 ст.40);
- ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" здiйснювало випуск 1 979 200 штук простих iменних акцiй у бездокументарнiй формi iснування; емiтент цiнних паперiв не здiйснював публiчної пропозицiї цiнних папепрiв, а його акцiї не перебували на торгах на фондовiй бiржi та не включалися до бiржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40);
- протягом 2018 року ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не вчиняло значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких була заiнтересованiсть, хоча рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол б/н вiд 12.07. 2018 року) було попередньо схвалено вчинення (укладення) значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi протягом року з моменту проведення цих позачергових зборiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинiв, становитиме не бiльше 15 000,00 тис. грн. Данi правочини планувалося укладати з метою поповнення обiгових коштiв та здiйснення оперативної господарської дiяльностi емiтентьа цiнних паперiв (п.7 ч.3 ст.40);
- ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не володiє iнформацiєю про осiб, заiнтересованих у вчиненнi акцiонерним товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть (п.8 ч.3 ст.40);
- власниками пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" є 4 фiзичнi особи (Озарко Валерiй Миколайович, Горинiн Володимир Володимирович, Стахiв Галина Михайлiвна та Чепiль Iгор Богданович), яким сукупно належить 65316 штук простих iменних акцiй;
- змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" у 2018 роцi не виникало (п.9 ч.3 ст.40)
- протягом звiтного перiоду нет було змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки", сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40);
- протягом звiтного перiоду не було змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки", сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40);
- звiт керiвництва ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" за пiдсумками 2018 року загальними зборами акцiонерного товариства не затверджувався (п.12 ч.3 ст.40);
- звiт про корпоративне управлiння:
1) ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не затверджувало власного кодексу корпоративного управлiння;
2) ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не мало намiру добровiльно застосовувати кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, а також не використосвує практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством України вимоги.
3) у 2018 роцi черговi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не скликалися;
4) в ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" є утворена наглядова рада у складi 3 осiб, яка збирається у мiру необхiдностi для вирiшення актуальних питань дiяльностi юридичної особи, а директор є одноособовим виконавчим органом;
5) в ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" вiдсутня система внутрiшнього контролю та управлiння ризиками;
6) фiзичнi особи Озарко Валерiй Миколайович, Горинiн Володимир Володимирович, Стахiв Галина Михайлiвна та Чепiль Iгор Богданович є особами, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй АТ "Львiвагротранссервiс";
7) обмеження прав щодо голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" є закрiплене у нормах п.9 Прикiнцевих положень "Про депозитарну систему України";
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено у положеннях статуту ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки";
9) повноваження посадових осiб емiтента визначенi у положеннях статуту ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки"
- директор ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки", який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв, стверджує, що рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента цiнних паперiв пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента цiнних паперiв, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента цiнних паперiв, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" стикалося у господарськiй дiяльностi (п.13 ч.3 ст.40);
- статутний капiтал ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" складає 1755 гривень 03 копiйки та подiлений на 175503 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 копiйка (0,01 грн.) кожна, права та обов’язки акцiонерiв (учасникiв) визначенi нормами Законiв України "Про акцiонернi товариства" та "Про цiннi папери та фондовий ринок" (п.15 ч.3 ст.40);
- положення статуту ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" мiстять обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiдностi отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40);
- працiвники ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не володiють iншими цiнними паперами (крiм акцiй) емiтента, а також акцiями, кiлькiсний показник яких становив би понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу акцiонерного товариства (п.17 ч.3 ст.40);
- емiтент цiнних паперiв не володiє вiдомостями про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" (п.18 ч.3 ст.40);
- емiтенту цiнних паперiв не вiдомо про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" (п.19 ч.3 ст.40);
- внутрiшнiми документами та розпорядчими актами ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не передбаченi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40);
- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" становить 65316 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки", права голосу за якими обмежено, становить 110187 штук, голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає (п.21 ч.3 ст.40);
- ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не здiйснювало протягом 2018 року придбання власних акцiй (п.23 ч.3 ст.40);
- ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" не створювало фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (п.24 ч.3 ст.40).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Львiвське акцiонерне товариство iм.Лесi Українки»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО 0375200
3. Дата проведення державної реєстрації
05.04.1994
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
1755.03
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
14.19 Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
16.29 Виробництво iнших виробiв з деровини
46.11 Дiяльнiсь посередникiв у торгiвлi сiльгосподарською сировиною
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння акцiонерного товариства є загальнi збори. Нагляд за дiяльнiстю виконавчого органу акцiонерного товариства та захист прав акцiонерiв здiйснює наглядова рада. Одноособовим виконавчим органом акцiонерного товариства є директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Захiдне головне регiональне управлiння ПАТ "Комерцiйний банк "Приватбанк"
2) МФО банку
325321
3) поточний рахунок
2600105318243
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РВ ФДМУ по Львiвськiй обл. 20823070 79000Україна м. Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Якимiв Оксана Дмитрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.01.2018 безстроково
9) Опис
Призначена на посаду директора ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол засiдання вiд 05.01.2018 року №3).
Розмiр виплаченої винагороди за роботу на посадi (по сумiсництву) протягом 2018 року - 5,8 тис. грн.
Згоди на розкриття паспортнх даних фiзична особа не надавала.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Обсяг повноважень та межi компетенцiї визначенi Статутом Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горинiн Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
вiдомостей немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2017 3 роки
9) Опис
Грошову винагороду або винагороду у натуральнiй формi за роботу у наглядовiй радi ПрАТ "Львiвське акцiонерне товартиство iменi Лесi Українки" протягом 2018 року посадова особа не отримувала.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента цiнних паперiв немає.
Iншою iнформацiєю про посадову особу акцiонерне товариство не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стахiв Галина Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
вiдомостей немає
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2017 3 роки
9) Опис
Грошову винагороду або винагороду у натуральнiй формi за роботу у наглядовiй радi ПрАТ "Львiвське акцiонерне товартиство iменi Лесi Українки" протягом 2018 року посадова особа не отримувала.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента цiнних паперiв немає.
Iншою iнформацiєю про посадову особу акцiонерне товариство не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чепiль Iгор Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗГРУ ЗАТ "Комерцiйний банк "Приватбанк", департамент охорони.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2017 3 роки
9) Опис
Грошову винагороду або винагороду у натуральнiй формi за роботу у наглядовiй радi ПрАТ "Львiвське акцiонерне товартиство iменi Лесi Українки" протягом 2018 року посадова особа не отримувала.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та внутрiшнiх документах Товариства.
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи емiтента цiнних паперiв немає.
Iншою iнформацiєю про посадову особу акцiонерне товариство не володiє.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Якимiв Оксана Дмитрiвна 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Горинiн Володимир Володимирович 15406 8.778198 15406 0 0 0
Член наглядової ради Стахiв Галина Богданiвна 12946 7.376512 12946 0 0 0
Член наглядової ради Чепiль Iгор Богданович 16360 9.321778 16360 0 0 0
Усього 44712 25.4764876 44712 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Озарко Валерiй Миколайович 20604 11.739970 20604 0
Усього 20604 11.739970 20604 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.07.2018
Кворум зборів** 67.4224
Опис Загальнi збори акцiонерного товариства скликанi на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» (протокол засiдання вiд 19.06.2018 року), оскiльки цього вимагали iнтереси акцiонерного товариства. Порядок та строки скликання позачергових зборiв за таким обставин регулюються нормами частини 5 ст.47 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Перелiк питань порядку денного:
1. Про обрання лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв Товариства.
2. Про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах акцiонерiв Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про вiдмiну (визнання недiйсними) рiшень, оформлених протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» вiд 21.12.2015 року.
5. Про вiдшкодування збиткiв, завданих АТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» дiями Озарка Валерiя Миколайовича - посадової особи повноваження якої припиненi (керiвника виконавчого органу акцiонерного товариства у 1997-2017 роках).
6. Про вiдмiну (визнання недiйсним) рiшення з питання восьмого порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», оформленого протоколом зборiв вiд 30.12.2017 року, щодо затвердження нової редакцiї статуту акцiонерного товариства.
7. Про пiдтвердження рiшень загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» щодо вiдкликання та обрання наглядової ради акцiонерного товариства, оформлених протоколом зборiв вiд 30.12.2017 року.
8. Про тип акцiонерного товариства.
9. Про приведення норм статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
По питанню №1 прийняте рiшення:
Для пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства обрати лiчильну комiсiю у складi:
- Фостяк Олег Ярославович – голова лiчильної комiсiї;
- Колодiй Роман Михайлович – член лiчильної комiсiї;
- Романiв Ростислав Тарасович – член лiчильної комiсiї
По питанню №2 прийняте рiшення:
Бюлетень для голосування, виданий за результатами проведеної реєстрацiї акцiонеру (його представнику), засвiдчується в нижнiй частинi бюлетеня пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» (iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв вiдповiдальної особи) та скрiплюється печаткою акцiонерного товариства.
Якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох сторiнок (аркушiв), сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi скрiплюються стиплером (або iншим можливим в конкретних умовах способом). У такому випадку пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерного товариства засвiдчується кожна сторiнка (кожен аркуш) бюлетеня.
По питанню №3 прийняте рiшення:
Для проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства:
- обрати Вiктюка Романа Орестовича головою зборiв акцiонерiв;
- обрати Чепiля Iгоря Борисовича секретарем зборiв акцiонерiв.
Уповноважити голову та секретаря зборiв акцiонерiв пiдписати протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки».
По питанню №4 прийняте рiшення:
У зв’язку з виявленими та задокументованими правоохоронними органами порушеннями порядку скликання на 21.12.2015 року позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства ПАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» вiдмiнити (визнати недiйсними) усi рiшення, оформленi протоколом №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», що вiдбулися 21.12.2015 року.
По питанню №5 прийняте рiшення:
1. Взяти до вiдома iнформацiю наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» про виявленi та задокументованi факти зловживання Озарком Валерiєм Миколайовичем - посадовою особою повноваження якої припиненi (керiвником виконавчого органу емiтента цiнних паперiв у 1997-2017 роках), своїм посадовим становищем всупереч iнтересам акцiонерного товариства та його акцiонерiв, здiйсненого з корисливих мотивiв або iншої особистої заiнтересованостi.
2. Керуючись нормами Закону України вiд 07.04.2015 року №289-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» та у зв’язку з необхiднiстю захисту iнтересiв акцiонерного товариства та його акцiонерiв доручити директору ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» iнiцiювати судовий позов (судовi позови) про вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству Озарком Валерiєм Миколайовичем - посадовою особою повноваження якої припиненi (керiвника виконавчого органу емiтента цiнних паперiв у 1997-2017 роках).
3. Уповноважити акцiонера (акцiонерiв), якому (яким) окремо або сукупно належить 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу (простих акцiй) ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» iнiцiювати судовий процес (судовi процеси) про притягнення Озарка Валерiя Миколайовича - посадової особи повноваження якої припиненi (керiвника виконавчого органу емiтента цiнних паперiв у 1997-2017 роках) до цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства України, а також вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному товариству його дiями, та здiйснювати представництво iнтересiв акцiонерного товариства у судовому процесi (судових процесах) з даного питання (даних питань).
По питанню №6 прийняте рiшення:
1. У зв’язку з грубим порушенням вимог частини 5 статтi 42 Закону України «Про акцiонернi товариства» (прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» менш нiж трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй) вiдмiнити (визнати недiйсним) рiшення з питання восьмого порядку денного зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», оформлене протоколом зборiв вiд 30.12.2017 року.
2. Вважати не дiйсною нову редакцiю статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», що була затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства вiд 30.12.2017 року та зареєстрована 30.12.2017 року у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (номер запису 1415 105 001000 1716).
По питанню №7 прийняте рiшення:
1. Пiдтвердити рiшення з питання десятого порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» (про звiльнення наглядової ради акцiонерного товариства у складi голови наглядової ради Фем’як Степана Богдановича i членiв наглядової ради Фем’як Лiлiї Юрiївни та Чев’юк Тетяни Павлiвни), оформлене протоколом зборiв вiд 30.12.2017 року.
2. Пiдтвердити рiшення з питання одинадцятого порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» (про обрання нового складу наглядової ради акцiонерного товариства у кiлькостi трьох осiб: Горинiна Володимира Володимировича, Чепiля Iгоря Борисовича та Стахiв Галини Михайлiвни), оформлене протоколом зборiв вiд 30.12.2017 року.
По питанню №8 прийняте рiшення:
У зв’язку з вiдмiною норми абз.2 статтi 5 Закону України «Про акцiонернi товариства» щодо чисельного обмеження кiлькiсного складу акцiонерiв приватного акцiонерного товариства вважати ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» емiтентом цiнних паперiв, що здiйснював виключно приватне розмiщення акцiй.
По питанню №9 прийняте рiшення:
1. Вiдповiдно до вимог п.13 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» та у зв’язку з необхiднiстю привести норми статуту юридичної особи у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства, затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки».
2. Уповноважити директора акцiонерного товариства пiдписати вiд iменi зборiв акцiонерiв нову редакцiю статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» та провести державну реєстрацiю змiн та доповнень до статуту акцiонерного товариства.
По питанню №10 прийняте рiшення:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, вартiсть кожного з яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, якi можуть вчинятися акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме правочини, що стосуються операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» загальною граничною сукупною вартiстю не бiльше 15 000 000 (п’ятнадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок, зокрема, але не обмежуючись: кредитнi договори; договори позики; договори застави; iпотеки для забезпечення зобов’язань товариства та iнших осiб; договори поруки для забезпечення зобов’язань ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки»та iнших осiб; договори страхування; договори купiвлi-продажу будь-якого майна ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», iншi види договорiв, передбаченi законодавством України.
2. Уповноважити директора ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки», за погодженням з наглядовою радою акцiонерного товариства, здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення, укладання та пiдписання значних правочинiв, вказаних у цьому рiшеннi, з безумовним виконанням статуту ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерного товариства, але не пiзнiше нiж до 30.04.2019 року, з подальшим затвердженням загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» вчинених правочинiв.
У результатi проведених голосувань по усiх питаннях порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» «ЗА» прийняття рiшення кожного разу було подано 3 бюлетенi загальна кiлькiсть акцiй у яких становить 44 904 штуки, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi зареєструвалися для участi у зборах; «ПРОТИ» прийняття рiшення – не подано жодного бюлетеня; «УТРИМАЛИСЯ» вiд прийняття рiшення – не подано жодного бюлетеня;
«НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI» – немає; «ВИЗНАНО НЕ ДIЙСНИМИ БЮЛЕТЕНIВ» – немає.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитрарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Тропiнiна 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності депозитарнi послуги
Опис Послуги емiтенту цiнних паперiв надаються на пiдставi укладеного з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" договору про обслуговування випуску цiнних паперiв та вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть та Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36797165
Місцезнаходження 79040 Україна Львівська Залiзничний р-н м. Львiв вул. Городоцька 367а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263312
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (032) 294-95-06
Факс (032) 294-95-08
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Послуги емiтенту цiнних паперiв надаються на пiдставi укладеного 01.02.2012 року з депозитарною установою - зберiгачем цiнних паперiв ТОВ "Балтiк Фiнанс Груп" договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперiв №79-Е.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.01.2002 7/123/1/02 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000179352 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 175503 1755.03 100
Опис Акцiї ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" в лiстингу не перебувають.
Додаткових емiсiй цiнних паперiв акцiонерне товариство не проводило.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 60.7 60.7 0 0 60.7 60.7
будівлі та споруди 60.7 60.7 0 0 60.7 60.7
машини та обладнання 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 60.7 60.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 60.7 60.7 0 0 60.7 60.7
Опис Орендованих i зданих в оренду основних засобiв немає.
Протягом 2018 року переоцiнка балансової вартостi основних засобiв акцiонерним товариством не проводилася.
Залишкова вартiстьстаном на 31.12.2018 року становить 60.7 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 60.7 50.7
Статутний капітал (тис. грн.) 1.8 1.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1.8 1.7
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених у Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв ПрАТ "Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 60,70 тис. грн. та вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.12.2017 10.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.01.2018 10.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.01.2018 10.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.06.2018 27.07.2018 Відомості про проведення загальних зборів
12.07.2018 13.07.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 1 1
2 2017 1 1
3 2016 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Виявлення Захiдним ТУ НКЦПФР порушень вимог законодавства України про акцiонернi товариства при проведеннi 30.12.2017 року позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» . Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» у 2018 роцi не скликалися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» комiтети не створювалися.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» комiтети не створювалися.

У складi наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» комiтети не створювалися.
У складi наглядової ради ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» комiтети не створювалися.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших внутрiшнiх положень ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не затверджувало.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Наглядова рада ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не приймала рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Наглядова рада ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не приймала рiшення про змiну зовнiшнього аудитора.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) У ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» ревiзiйна комiсiя не обиралася.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): На даний час ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не планує залучати iнвестицiї.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не приймало.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «Львiвське акцiонерне товариство iменi Лесi Українки» не приймало.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Львiвське акцiонерне товариство iм.Лесi Українки» за ЄДРПОУ 02968438
Територія за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 14.19
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 79058 Львiвська обл., м. Львiв, вул. Пiд дубом 7а, д/в

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 60.7 60.7
- первісна вартість 1011 184.3 0
- знос 1012 ( -123.6 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 60.7 60.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 7.2
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 0 7.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 60.7 67.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.8 1.8
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 49.0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( -26.0 )
Усього за розділом I 1495 50.8 -24.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 2.3 30.9
розрахунками з бюджетом 1620 0.8 0.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 2.4 0.2
- з оплати праці 1630 4.5 0.2
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 10 31.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 60.7 67.9

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11.4 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11.4 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 37.4 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 37.4 ) ( 0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -26.0 0
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -26.0 0


Примітки до балансу д/в
Примітки до звіту про фінансові результати д/в
Керівник Якимiв Оксана Дмитрiвна
Головний бухгалтер д/в